KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla klientów i kontrahentów.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Henryk Zastawny „SYSKON” Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych 51-416 Wrocław, ul. Kościerzyńska 7, tel. +48 71 394 18 13. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych skontaktuj się na adres email: syskon@syskon.eu, nr telefonu: 71 394 18 13.

 

 1. Będziemy Przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy,

 • prowadzenia dokumentacji współpracy.

 

 1. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze lub od zakończenia umowy/ współpracy, w ramach której pozyskane zostały Pani/Pana dane osobowe.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 • podmiotom zaangażowanym w rozwój spółki (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie),

 • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, GPW, KNF lub innym,

 • naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

 

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich Przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Pani/Pana dane nie są profilowane.

 

 

Kontakt

Produkty

Menu

Henryk Zastawny "Syskon"
Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych,

ul. Kościerzyńska 7
51-416 Wrocław

biuro: 501 611 222,
serwis: 71 394 18 13

syskon@syskon.eu
serwis@syskon.eu